Dziecko w historii – między godnością a zniewoleniem

KATEDRA HISTORII I TEORII WYCHOWANIA
WYDZIAŁU NAUK O EDUKACJI
UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

ma zaszczyt zaprosić na

VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową

„DZIECKO W HISTORII – MIĘDZY GODNOŚCIĄ A ZNIEWOLENIEM”

organizowaną z okazji

40-lecia Katedry/Zakładu Historii Wychowania  (1980-2020)

BIAŁYSTOK, 19-20 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU
KONFERENCJA ZOSTAŁA PRZEŁOZONA NA 24-25 MAJA 2021 ROKU

Partnerem konferencji jest Województwo Podlaskie


PATRONAT HONOROWY
Marszałek Województwa Podlaskiego
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk
Towarzystwo Historii Edukacji

RADA NAUKOWA
Prof. zw. dr hab. Kalina Bartnicka
Prof. zw. dr hab. Krzysztof Jakubiak
Prof. zw. dr hab. Wiesław Jamrożek
Prof. zw. dr hab. Janina Kostkiewicz
Prof. zw. dr hab. Piotr Niczyporuk
Prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
Prof. zw. dr hab. Hanna Markiewiczowa
Prof. zw. dr hab. Karol Poznański
Ks. prof. zw. dr hab. Edward Walewander
Prof. zw. dr hab. Krystyna Wróbel-Lipowa
Dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB
Dr hab. Witold Chmielewski, prof. AIK
Ks. dr hab. Czesław Galek, prof. WSZA
Dr hab. Janina Kamińska, prof. UW

KOMITET NAUKOWY
Prof. zw. dr hab. Elwira J. Kryńska – przewodnicząca
Prof. zw. dr hab. Andrzej Harbatski
Dr hab. Anetta Breczko, prof. UwB
Dr hab. Barbara Cieślińska, prof. UwB
Ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB
Dr hab. Urszula Wróblewska, prof. UwB
Dr James Underwood
Dr Marta Kowalczuk-Walędziak

KOMITET ORGANIZACYJNY
Dr Łukasz Kalisz – przewodniczący
Dr Maciej Aleksandrowicz
Dr Lidia Dakowicz
Dr Joanna Dąbrowska
Dr Anna Józefowicz
Ks. dr Marek Kowalczuk
Dr Agnieszka Suplicka
Mgr Marcin Kryński
Mgr Magda Kusiuk
Mgr Sylwia Romanowska

Szanowni Państwo,

W 2020 roku Katedra/Zakład Historii Wychowania Wydziału Nauk o Edukacji obchodzić będzie jubileusz 40-lecia istnienia. Zakład Historii Wychowania został utworzony dzięki staraniom profesora Franciszka Januszka 1 marca 1980 roku. Od chwili powstania Zakład systematycznie rozwija się kadrowo i poszerza zakres poszukiwań badawczych. Pierwsze badania podejmowane przez pracowników Zakładu dotyczyły: tajnego nauczania na Białostocczyźnie w czasie II wojny światowej, wykorzystania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, zagadnień resocjalizacji oraz efektywności kształcenia wiejskich szkół gminnych. 

Od 2002 roku, tj. od momentu objęcia funkcji kierownika Zakładu Historii Wychowania przez profesor Elwirę Jolantę Kryńską, zamierzenia naukowe Zakładu mieszczą się w kręgu historii wychowania i dotyczą dziejów myśli pedagogicznej, zwłaszcza XX wieku oraz genezy i rozwoju instytucji oświatowych. Obejmują zagadnienia związane z: oświatą szkolną i pozaszkolną, szkolnictwem prywatnym i oświatą mniejszości narodowych, aktywnością nauczycieli oraz krystalizowaniem się społecznej świadomości i rozwoju kultury Polski niepodległej; niezłomną walką przeciwko degradacji umysłowej i kulturalnej młodego pokolenia Polaków oraz poniesionymi stratami osobowymi i materialnymi w latach II wojny światowej, a także indoktrynacją i przeciwstawianiem się ideologizacji życia społecznego w okresie budowy „państwa socjalistycznego” i „nowego człowieka”.

Wymiernym efektem realizowanych zainteresowań badawczych jest pokaźna liczba publikacji naukowych /książek i artykułów/ oraz konferencji zorganizowanych przez pracowników Zakładu/Katedry. W 2013 roku Zakład Historii Wychowania zyskał rangę Katedry.

Akcentując wątek jubileuszowy, zamierzamy zaprosić Państwa do kolejnej dysputy akademickiej poświęconej godności osobowej, osobowościowej i osobistej dziecka w sytuacji zniewolenia, utraty wolności, swobody – całkowitej zależności od innych. Może to być zniewolenie dotyczące różnych sfer życia ludzkiego, na przykład fizyczne ograniczenie, tzn. uzależnienie czyjegoś zdrowia i życia od woli drugiego człowieka, czy też zniewolenie umysłu prowadzące do zatarcia własnej osobowości, godności na skutek różnorodnych czynników, w tym – jak twierdził Karl Jaspers – „rozbicia człowieka na dwie osoby” pod wpływem olbrzymiej presji ideologicznej. Powoduje to, że dzieciństwo jako zjawisko dotyczące każdego człowieka bywa nadal zawłaszczane i zniewalane w najróżniejszy sposób, zatracając swój niepowtarzalny, indywidualny, podmiotowy charakter, mimo że humanistyczne ujęcie egzystencji ludzkiej staje się dziś szczególnie ważne i – może – najbardziej ludziom potrzebne.

Dlatego głównym celem konferencji Dziecko w historii – między godnością a zniewoleniem jest próba odpowiedzi na pytania: Jakie były i są źródła praw człowieka? Czy godność jednostki była i jest nadal wartością? Jakie w przeszłości były i są współcześnie przyczyny zniewolenia jednostki? Dlaczego dochodzi do ograniczania wolności człowieka i tłamszenia jego godności?

Odpowiedzi na sformułowane pytania są o tyle ważne, że godność człowieka w naszej kulturze stanowi fundament przyjmowanej powszechnie koncepcji  człowieka. Tymczasem we współczesnym świecie, zdeterminowanym głównie przez czynniki polityczne i gospodarcze oparte na modelu neoliberalnego kapitalizmu, następuje pogłębianie różnic społeczno-ekonomicznych prowadzących do poszerzania przestrzeni i grup wykluczenia oraz relatywizacji i dewaluacji samej idei poszanowania godności ludzkiej.

Lista zagadnień, które mogą stać się przedmiotem obrad, jest długa i ciągle otwarta. Nie chcąc jej zamykać w ciasnych ramach subdyscyplin pedagogicznych, starając się o to, aby przekaz miał wymiar interdyscyplinarny, wieloaspektowy, wyrażony również artystycznie, proponujemy, aby referaty i dyskusje koncentrowały się wokół następujących obszarów tematycznych:

 1. Godność i zniewolenie – próba definicji.
 2. Godność jako źródło i fundament wszelkich praw i wolności jednostki.
 3. Filozoficzne konteksty interpretacji godności ludzkiej.
 4. Źródła praw człowieka w kontekście historycznym.
 5. Prawa dziecka w myśli pedagogicznej.
 6. Korczakowska próba ocalenia godności dziecka.
 7. Prawa dziecka w aspekcie prawnym.
 8. Przyczyny i warunki zniewolenia dziecka.
 9. „Obrona” dziecka przed ideologiczną organizacją życia społeczno-politycznego.
 10. Zniewolenie jednostki w systemach totalitarnych XX wieku.
 11. Dziecko w środowisku rodzinnym zróżnicowanym społecznie, etnicznie, ekonomicznie.
 12. Dziecko w kręgu potrzeb i oczekiwań społecznych.
 13. Dziecko w zinstytucjonalizowanych formach kształcenia i wychowania.
 14. Dziecko jako bezpośredni adresat pomocy i form opieki dobroczynnej.

Jeszcze raz podkreślamy, że podana tematyka ma charakter orientacyjny i w niczym nie uszczupla inwencji i pomysłowości uczestników obrad, którzy mogą wysunąć własne propozycje, mieszczące się w ogólnej koncepcji konferencji.

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w konferencji
Organizatorzy Konferencji


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Aktualne koszty konferencji w formie zdalnej znajdują się w Komunikacie 3 (pliki do pobrania).
Poniższe koszty dotyczą jedynie sytuacji, w której regulacje prawne dopuszczą możliwość zorganizowania konferencji w formie hybrydowej, z częściowym udziałem prelegentów w siedzibie Wydziału Nauk o Edukacji UwB.

Koszt konferencji wynosi 480 zł. W zakres tej opłaty wchodzą:

 • materiały konferencyjne,
 • uroczysta kolacja w Restauracji Kawelin (Hotel Esperanto) w dniu 19 października 2020 r.,
 • obiad oraz przerwy na kawę w dniu 20 października 2020 r. (na Wydziale Nauk o Edukacji UwB),
 • publikacja artykułu w monografii (po uzyskaniu pozytywnych recenzji).

Prosimy, aby artykuł o objętości nieprzekraczającej 30000 znaków był dostarczony podczas konferencji. Wymogi edytorskie należy stosować zgonie z procedurą wydawniczą Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku (pobierz wymogi edytorskie.pdf).

Inne warianty opłaty konferencyjnej:

 • 380 zł – materiały konferencyjne, obiad w dniu 20 października 2020 r., publikacja.
 • 280 zł – opłata za publikacje artykułu w monografii (udział w konferencji w formie zdalnej).
 • 0 zł – udział w konferencji w formie zdalnej (bez aplikowania o publikację artkułu).

Opłata konferencyjna dla doktorantów/[studentów*] wynosi odpowiednio:

 • 280/[180] zł – pełny udział.
 • 180/[80] zł – bez udziału w uroczystej kolacji.

INFORMUJEMY, ŻE UPŁYNĄŁ JUŻ TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ I LISTA UCZESTNIKÓW ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem RODO (dokument zamieszczony w plikach do pobrania na dole strony).

*Uwaga! Studenci UwB, mają możliwość bezpłatnego udziału w Konferencji i opublikowania artykułu w ramach dofinansowania z Parlamentu Studenckiego. Jest to zatem doskonała okazja do wzbogacenia swojego dorobku naukowego i zwiększenia szans na stypendium za działalność naukową. Liczba bezpłatnych miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń oraz zaproponowany temat wystąpienia. Informacji o bezpłatnych miejscach udziela dr Łukasz Kalisz (lukaszk@uwb.edu.pl).

Uwaga! Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztu noclegów. Do dnia 15 września 2020 r. na hasło „Konferencja – dziecko w historii” będą obowiązywały promocyjne ceny w hotelach:

Hotel Ibis

 • Pokój 1 osobowy – 199 zł
 • Pokój 2 osobowy – 220 zł

Rezerwacja: H9062@accor.com tel. +48 85 877 25 00
(cena zawiera: śniadanie, bezpłatny dostęp do siłowni i sauny, WiFi, bezpłatny parking podziemny)

Hotel Esperanto

 • Pokój 1 osobowy – 220 zł
 • Pokój 2 osobowy – 265 zł

Rezerwacja: recepcja@hotelesperanto.net tel. +48 85 740 99 00
(cena zawiera: śniadanie, klimatyzowane pokoje, WiFi, parking podziemny w miarę dostępności - gratis)

Hotel Branicki

 • Pokój 1 osobowy - 250 zł
 • Pokój 2 osobowy - 280 zł

Rezerwacja: recepcja@hotelbranicki.com.pl tel. +48 85 665 25 00
(cena zawiera: śniadanie, bezpłatne korzystanie z sauny i jacuzzi, klimatyzowane pokoje, WiFi)

Promocyjna cena noclegów (ze śniadaniem) dotyczy noclegów w dniach 18-21 października 2020 r.

Miejscem obrad będzie Aula im. Janusza Korczaka Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20, budynek C.
Uroczysta kolacja w dniu 19 października 2020 r. będzie miała miejsce w Restauracji Kawelin (Hotel Esperanto) w Białymstoku przy ul. Legionowej 10.

Termin składania zgłoszeń – 15 sierpnia 2020 r. (Uwaga! Przedłużyliśmy termin nadsyłania zgłoszeń do 31 sierpnia 2020 r.)

Termin dokonania opłaty konferencyjnej – 30 kwietnia 2021 r.

Opłatę konferencyjną należy wnieść na rachunek o numerze:

92 1160 2202 0000 0002 4179 4346
IBAN: PL + numer rachunku; SWIFT: BIGBPLPW

z dopiskiem: Dziecko/Imię i Nazwisko/Uczelnia
(np. Dziecko/Jan Kowalski/Uniwersytet w Białymstoku)

Korespondencję prosimy kierować na adres e-mailowy: dzieckowhistorii@uwb.edu.pl bądź pocztą tradycyjną na adres:
Katedra Historii i Teorii Wychowania, Wydział Nauk o Edukacji UwB, ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok.

Więcej informacji będzie umieszczanych sukcesywnie na stronie internetowej: http://dzieckowhistorii.uwb.edu.pl/