Dziecko w historii – między godnością a zniewoleniem

KATEDRA HISTORII I TEORII WYCHOWANIA
WYDZIAŁU NAUK O EDUKACJI
UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

ma zaszczyt zaprosić na

Międzynarodową Konferencję Naukową

„DZIECKO W HISTORII – MIĘDZY GODNOŚCIĄ A ZNIEWOLENIEM”

organizowaną z okazji

40-lecia Katedry/Zakładu Historii Wychowania  (1980-2020)

BIAŁYSTOK, 24-25 MAJA 2021 ROKU
Konferencja zdalna: YouTube + MS Teams

Partnerem konferencji jest Województwo Podlaskie


PATRONAT HONOROWY

  Honorowy Patronat Marszałka Województwa Podlaskiego   Honorowy Patronat JM Rektora Uniwersytetu w Białymstoku   Honorowy Patronat Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN   Honorowy Patronat Towarzystwa Historii Edukacji


WSPÓŁORGANIZATORZY/SPONSORZY

  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego   Akademickie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy UwB   Parlament Studencki Uniwersytetu w Białymstoku

  

Transmisja w języku polskim
Dzień 2 (25 maja 2021 r.)

Transmission in english language
2nd day (25 May 2021)

 

Dzień 1 (24 maja 2021 r.)

1st day (24 May 2021)

 


Wszystkie punkty programu oznaczone wpisem YouTube będą transmitowane na żywo bez konieczności posiadania jakichkolwiek linków czy haseł.
Jednocześnie informujemy, że w dniach 24-25.05.2021 nagrania będą dostępne również z opcją pauzy i z możliwością przewijania.

All program points marked with the YouTube entry will be broadcast live without the need for any links or passwords.
At the same time, we would like to inform you that on May 24-25, 2021, the recordings will also be available with a pause option and with the possibility of rewinding.

ALBUM FOTOGRAFICZNY/PHOTO ALBUM

RADA NAUKOWA
Prof. dr hab. Kalina Bartnicka
Prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak
Prof. dr hab. Wiesław Jamrożek
Prof. dr hab. Janina Kamińska
Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz
Prof. dr hab. Hanna Markiewiczowa
Prof. dr hab. Piotr Niczyporuk
Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
Prof. dr hab. Karol Poznański
Ks. prof. dr hab. Edward Walewander
Prof. dr hab. Krystyna Wróbel-Lipowa
Dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB
Dr hab. Witold Chmielewski, prof. AIK
Ks. dr hab. Czesław Galek, prof. WSZiA

KOMITET NAUKOWY
Prof. dr hab. Elwira J. Kryńska – przewodnicząca
Prof. dr hab. Andrzej Harbatski
Dr hab. Anetta Breczko, prof. UwB
Dr hab. Barbara Cieślińska, prof. UwB
Ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB
Dr hab. Urszula Wróblewska, prof. UwB
Dr James Underwood
Dr Marta Kowalczuk-Walędziak

KOMITET ORGANIZACYJNY
Dr Łukasz Kalisz – przewodniczący
Dr hab. Anna Józefowicz
Dr Maciej Aleksandrowicz
Dr Lidia Dakowicz
Dr Joanna Dąbrowska
Ks. dr Marek Kowalczuk
Dr Agnieszka Suplicka
Mgr Marcin Kryński
Mgr Magda Kusiuk
Mgr Sylwia Romanowska

Szanowni Państwo,

W 2020 roku Katedra/Zakład Historii Wychowania Wydziału Nauk o Edukacji obchodzić będzie jubileusz 40-lecia istnienia. Zakład Historii Wychowania został utworzony dzięki staraniom profesora Franciszka Januszka 1 marca 1980 roku. Od chwili powstania Zakład systematycznie rozwija się kadrowo i poszerza zakres poszukiwań badawczych. Pierwsze badania podejmowane przez pracowników Zakładu dotyczyły: tajnego nauczania na Białostocczyźnie w czasie II wojny światowej, wykorzystania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, zagadnień resocjalizacji oraz efektywności kształcenia wiejskich szkół gminnych. 

Od 2002 roku, tj. od momentu objęcia funkcji kierownika Zakładu Historii Wychowania przez profesor Elwirę Jolantę Kryńską, zamierzenia naukowe Zakładu mieszczą się w kręgu historii wychowania i dotyczą dziejów myśli pedagogicznej, zwłaszcza XX wieku oraz genezy i rozwoju instytucji oświatowych. Obejmują zagadnienia związane z: oświatą szkolną i pozaszkolną, szkolnictwem prywatnym i oświatą mniejszości narodowych, aktywnością nauczycieli oraz krystalizowaniem się społecznej świadomości i rozwoju kultury Polski niepodległej; niezłomną walką przeciwko degradacji umysłowej i kulturalnej młodego pokolenia Polaków oraz poniesionymi stratami osobowymi i materialnymi w latach II wojny światowej, a także indoktrynacją i przeciwstawianiem się ideologizacji życia społecznego w okresie budowy „państwa socjalistycznego” i „nowego człowieka”.

Wymiernym efektem realizowanych zainteresowań badawczych jest pokaźna liczba publikacji naukowych /książek i artykułów/ oraz konferencji zorganizowanych przez pracowników Zakładu/Katedry. W 2013 roku Zakład Historii Wychowania zyskał rangę Katedry.

Akcentując wątek jubileuszowy, zamierzamy zaprosić Państwa do kolejnej dysputy akademickiej poświęconej godności osobowej, osobowościowej i osobistej dziecka w sytuacji zniewolenia, utraty wolności, swobody – całkowitej zależności od innych. Może to być zniewolenie dotyczące różnych sfer życia ludzkiego, na przykład fizyczne ograniczenie, tzn. uzależnienie czyjegoś zdrowia i życia od woli drugiego człowieka, czy też zniewolenie umysłu prowadzące do zatarcia własnej osobowości, godności na skutek różnorodnych czynników, w tym – jak twierdził Karl Jaspers – „rozbicia człowieka na dwie osoby” pod wpływem olbrzymiej presji ideologicznej. Powoduje to, że dzieciństwo jako zjawisko dotyczące każdego człowieka bywa nadal zawłaszczane i zniewalane w najróżniejszy sposób, zatracając swój niepowtarzalny, indywidualny, podmiotowy charakter, mimo że humanistyczne ujęcie egzystencji ludzkiej staje się dziś szczególnie ważne i – może – najbardziej ludziom potrzebne.

Dlatego głównym celem konferencji Dziecko w historii – między godnością a zniewoleniem jest próba odpowiedzi na pytania: Jakie były i są źródła praw człowieka? Czy godność jednostki była i jest nadal wartością? Jakie w przeszłości były i są współcześnie przyczyny zniewolenia jednostki? Dlaczego dochodzi do ograniczania wolności człowieka i tłamszenia jego godności?

Odpowiedzi na sformułowane pytania są o tyle ważne, że godność człowieka w naszej kulturze stanowi fundament przyjmowanej powszechnie koncepcji  człowieka. Tymczasem we współczesnym świecie, zdeterminowanym głównie przez czynniki polityczne i gospodarcze oparte na modelu neoliberalnego kapitalizmu, następuje pogłębianie różnic społeczno-ekonomicznych prowadzących do poszerzania przestrzeni i grup wykluczenia oraz relatywizacji i dewaluacji samej idei poszanowania godności ludzkiej.

Lista zagadnień, które mogą stać się przedmiotem obrad, jest długa i ciągle otwarta. Nie chcąc jej zamykać w ciasnych ramach subdyscyplin pedagogicznych, starając się o to, aby przekaz miał wymiar interdyscyplinarny, wieloaspektowy, wyrażony również artystycznie, proponujemy, aby referaty i dyskusje koncentrowały się wokół następujących obszarów tematycznych:

 1. Godność i zniewolenie – próba definicji.
 2. Godność jako źródło i fundament wszelkich praw i wolności jednostki.
 3. Filozoficzne konteksty interpretacji godności ludzkiej.
 4. Źródła praw człowieka w kontekście historycznym.
 5. Prawa dziecka w myśli pedagogicznej.
 6. Korczakowska próba ocalenia godności dziecka.
 7. Prawa dziecka w aspekcie prawnym.
 8. Przyczyny i warunki zniewolenia dziecka.
 9. „Obrona” dziecka przed ideologiczną organizacją życia społeczno-politycznego.
 10. Zniewolenie jednostki w systemach totalitarnych XX wieku.
 11. Dziecko w środowisku rodzinnym zróżnicowanym społecznie, etnicznie, ekonomicznie.
 12. Dziecko w kręgu potrzeb i oczekiwań społecznych.
 13. Dziecko w zinstytucjonalizowanych formach kształcenia i wychowania.
 14. Dziecko jako bezpośredni adresat pomocy i form opieki dobroczynnej.

Jeszcze raz podkreślamy, że podana tematyka ma charakter orientacyjny i w niczym nie uszczupla inwencji i pomysłowości uczestników obrad, którzy mogą wysunąć własne propozycje, mieszczące się w ogólnej koncepcji konferencji.

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w konferencji
Organizatorzy Konferencji


INFORMACJE ORGANIZACYJNE


Koszt konferencji przy udziale zdalnym wynosi:

 • 280 zł* – opłata za publikacje artykułu w monografii (udział w konferencji w formie zdalnej).
 • 0 zł – udział w konferencji w formie zdalnej (bez aplikowania o publikację artkułu).

*Opłata konferencyjna dla doktorantów wynosi 180 zł, dla studentów 80 zł

Prosimy, aby artykuł o objętości nieprzekraczającej 30000 znaków był dostarczony podczas konferencji. Wymogi edytorskie należy stosować zgonie z procedurą wydawniczą Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku (pobierz wymogi edytorskie.pdf).

Miejscem transmisji konferencji będzie Aula im. Janusza Korczaka Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20, budynek C.

Termin dokonania opłaty konferencyjnej – 20 maja 2021 r.

Opłatę konferencyjną należy wnieść na rachunek w Banku Millenium S.A. o numerze:

92 1160 2202 0000 0002 4179 4346
IBAN: PL + numer rachunku; SWIFT: BIGBPLPW

z dopiskiem: Dziecko/Imię i Nazwisko/Uczelnia
(np. Dziecko/Jan Kowalski/Uniwersytet w Białymstoku)

Korespondencję prosimy kierować na adres e-mailowy: dzieckowhistorii@uwb.edu.pl bądź pocztą tradycyjną na adres:
Katedra Historii i Teorii Wychowania, Wydział Nauk o Edukacji UwB, ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok.

Więcej informacji będzie umieszczanych sukcesywnie na stronie internetowej: http://dzieckowhistorii.uwb.edu.pl/